[Калуський інформаційний портал ]
Головна » 2010 » Березень » 10 » Медичне обладння на 17 млн. гривень для Калуша
23:38
Медичне обладння на 17 млн. гривень для Калуша
Цього вівторка, буквально через тиждень після того, як уряд виділив кошти для реалізації заходів, передбачених в Указі Президента про надання території Калуша та сіл Сівка-Калуська і Кропивник статусу зони надзвичайної екологічної ситуації, до нашого міста почало надходити медобладнання.
 
Загалом на поліпшення технічного оснащення закладів охорони здоров’я з резервного фонду держбюджету виділили понад 48 млн. гривень. Як повідомила в. о. заступ­ника міського голови з гума­нітарних питань Галина Ро­ман­ко, перелік обладнання, яке необхідне для якісного об­слуговування жителів міста і району, визначали на своїй на­раді головні лікарі медустанов міста під безпосереднім ке­рів­ництвом міського голови Іго­ря Насалика.
 
Цей перелік по­годило профільне міністер­ство. Воно ж після виділення Кабміном коштів уклало угоди на постачання мед­обладнан­ня. Постачальником виступає київська фірма ТОВ «Горал». Поставки здійснюватимуть у кілька етапів. Так, частину об­лад­нання двома фурами у вів­торок вже доставили до Калу­ша. Всього 57 позицій загаль­ною вартістю близько 15 млн. гривень.
 
На наступному етапі Калуш отримає сучасний маг­ніто-резонансний томограф. Його вартість становить по­ряд­ку 20 млн. гривень. За сло­ва­ми головного лікаря Калу­ської ЦРЛ Івана Красійчука, це складне обладнання вима­гає спеціальної підготовки при­міщень та відповідних тех­нічних параметрів. На даному етапі готується проект, томо­граф може бути встановлений щонайшвидше за місяць. Першу партію медоблад­нання, повідомив Іван Кра­сійчук, розподілять між різни­ми медичними закладами міс­та. Зокрема, воно надійде у по­­лік­лініку, стоматологічну поліклініку, стаціонар ЦРЛ, на станцію швидкої меддопомоги та у Калуську СЕС.
 
Серед об­ладнання є низькотемпера­тур­ний стерилізатор (для ендо­ско­­піч­ного інструментарію), неонатальний інкубатор, опе­раційні столи, лапароскопічна стійка, відеоендоскопічна си­стема, фіброгастроскоп, брон­­хоскоп, лапароскоп, три УЗД-апарати, флюорограф, два цифрові рентгенапарати, кардіомонітори, сучасне ус­тат­кування для фізпроцедур, мікроскопи, стомат­обладнан­ня тощо. Усе — найсучасніше, виробництва провідних ком­паній Японії, Нідерландів, Ко­реї, Туреччини, США, Ні­меч­чини та ін.
 
«Це просто фантастика», — прокоментував подію Іван Красійчук. За його словами, про такий рівень технічного оснащення медики Калущини донедавна не сміли навіть мрі­яти. Без сумніву, воно дозво­лить вийти на новий якісний рі­в­ень медичного обслуго­ву­вання, на рівень кращих клінік України. Відтак, є усі перед­умови для того, щоб створити на базі Калуша один з кращих у Західній Україні регіона­ль­ний діагностичний і лікува­ль­ний центр.Наступні партії медоблад­нання мають надійти трохи пізніше. Річ у тім, що деякі по­зиції із затвердженого переліку в Україні відсутні, тому їх за­мовили у закордонних ком­па­ній-виробників. У підсумку калуська ме­ди­цина буде оснащена на най­вищому рівні.
 
Тепер, за сло­ва­ми Галини Романко, важли­вим завданням калуських медиків є підвищення рівня професіоналізму та освоєння новітніх медичних технологій. Цієї середи до Калуша також приїхали спеціалісти, які вста­новлять і запустять у роботу нове обладнання та покажуть, як ним користуватися. — Минулий рік у Калуші був роком медицини. Незва­жаючи на кризу з міського бю­джету в проведення ре­монт­них робіт та придбання облад­нання було вкладено понад 9 млн. грн., — повідомила Га­лина Романко. — За останній рік зроблено дуже багато, і сьо­годні медичні заклади нор­ма­льно забезпечені медикамен­тами, тут створені хороші умо­ви для пацієнтів. Так, напри­клад, у стаціонарі на харчу­вання одного пацієнта виді­ляється 7,5 -12 грн. на день, і це є найкращий показник в об­ласті. У дитячій лікарні кожен па­цієнт отримує медикамен­тів на три дні лікування. Більше того, у кожному відділенні створено запас медикаментів, і малозабезпечені громадяни мають можливість отриму­ва­ти необхідні їм ліки безкош­товно.
 
Позитивні для пацієнтів стаціонару зміни відбулися і в організації роботи. Так, до при­кладу, раніше приймальне від­ділення функціонувало у та­кому режимі: швидка приво­зила хворого, до нього викли­кали чергового лікаря з про­фільного відділення, нерідко очікування затягувалося у часі. Тепер приймальне відді­лення має укомплектований штат, тому жодних затримок з при­йомом пацієнтів вже немає. Це позитивно вплину­ло і на роботу бригад швидкої допо­моги, які не затриму­ю­ться у лікарні і мають можли­вість оперативніше виїжджати на виклики. Також у 2009 році бу­ло сформовано штат відді­лен­ня штучної нирки. Така ор­га­нізація роботи є зручною для усіх 24-х хворих з Калуша та су­сідніх районів, яким необ­хідно регулярно проходити про­цедуру гемодіалізу.
 
Меди­цина є однією з пріоритетних сфер у роботі міської влади, зміни тут необхідні, оскільки йдеться про рівень медичного обслуговування і здоров’я жи­телів міста. Стан справ у цій сфе­рі завдяки зусиллям місь­кого голови Ігоря Насалика, ро­боті міської ради поліп­шився. Але обладнання на 49 млн. грн., яке ми отримуємо сьо­годні — це прорив. Домог­тися такого рівня оснащення силами міста було б нереа­льно. Цей величезний позитив — результат великої роботи та зусиль, які були докладені мі­сь­ким головою для того, щоб наше місто отримало особ­ливий статус та державне фі­нан­сування.
 
Практично немає сумнівів, що так само оперативно бу­дуть реалізовані й інші проекти у рамках затвердженої урядом програми усунення надзви­чайної ситуації. Зокрема, і у частині оздоровлення дітей. Під програму оздоровлення підпадає 8 322 дітей віком від 6 до 16 років, які навчаються у двох спецшколах, школах Ка­луша, Кропивника і Сівки-Ка­луської. На даний час згоду на оздоровлення поза межами міста дали батьки 7 600 дітей. Робота з метою залучення до цієї акції якомога більше дітей триває, але прийняття остаточ­ного рішення — за батьками. До речі, ще невідомо, куди змо­жуть поїхати на відпо­чи­нок діти, але, однозначно, це повинно бути якісне оздо­ров­лення на морі. Розглядаються різні варіанти, зокрема, Артек, Очаків тощо.
Категорія: Медицина | Переглядів: 800 | Додав: info-kalush | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]